SGS Japan Inc.

134, Godo-cho, Hodogaya-ku
Yokohama Business Park North Square I 5F
Yokohama, 240-0005
Japan

  • t: +81 45 330 5000
  • f: +81 45 330 5006